oktober 27, 2021 - 7:42 f m

Svensk parasport växer

Fler förbund och föreningar står i startgroparna för att möjliggöra parasportverksamhet och skapa bättre idrott för fler.

– Det finns ett otroligt engagemang och intresse kring parasport just nu och vi som förbund blir i allt större utsträckning ett kompetensstöd för parasportfrågor inom och utanför idrotten, säger Alice Bergholtz, ansvarig för projektutveckling på Parasport Sverige. 

– Trenden är tydlig vad gäller efterfrågan på kunskap kring parasport, fler och fler vill starta upp eller utveckla sin parasportverksamhet. Våra nystartade utbildningar inom bemötande och tillgänglighet är fullbokade och fler utbildningstillfällen efterfrågas. Vi som förbund blir alltmer ett övergripande kompetensstöd kring alla typer av parasportfrågor, säger Alice Bergholtz.

Unik kompetens viktig för svenska idrottsrörelsen

Vid förbundsmötet 2019 antogs Parasport Sveriges nya strategi – Strategi 2025. Skrivelsen arbetades fram genom dialoger i en rad workshops, konferenser och andra möten som anordnats inom rörelsen.

Dialogerna synliggjorde ett antal unika kompetenser Parasport Sverige har inom idrottsrörelsen. Dessa kompetenser är alla viktiga för hela den svenska idrottsrörelsens utveckling i att erbjuda inkluderande idrott för paraidrottare.

– Arbetet med att tydliggöra förbundets roll i idrottsrörelsen fortsätter, speciellt inom de idrotter som nu genomgår inkluderingsprocessen och lämnas över till sina respektive specialidrottsförbund. Det blir därför extra viktigt att fortsätta arbeta med frågor kring kompetensstöd och inkludering inom idrotten, säger Bergholtz.

Idrottsrörelsens riktning – Parasport Sveriges uppdrag

Parasport Sverige arbetar sen ett par år tillbaka tillsammans med Riksidrottsförbundet för att identifiera hur svensk idrottsrörelse kan bli mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning, och vilken typ av roll och stöd som förväntas av Parasport Sverige i processen.

– Vi har ett bra samarbete med Riksidrottsförbundet och arbetet fokuserar bland annat på att kartlägga vilka behov av stöd som finns bland andra idrottsförbund, genomföra insatser för ökat samarbete vid rekryteringsinsatser samt stärka förutsättningarna för att driva multisportevenemang, förklarar Bergholtz.

Tre nivåer av kompetensstöd

Under 2020 gjordes en kartläggning av det nuvarande kompetensstödet Parasport Sverige ger andra idrottsförbund. Total har ett 50-tal idrottsförbund fått stöd från Parasport Sverige under verksamhetsperioden. Stödet kan delas in i tre nivåer:

Nivå 1 – stöd i enstaka frågor eller mindre, avgränsade aktiviteter.

Till exempel kan det gälla råd om materialinköp, justeringar av regelverk för att skapa rättvisa tävlingsförutsättningar, eller kontaktförmedling till aktiva eller andra samarbetsorganisationer. Stödet ges då person-till-person mellan Parasport Sverige och idrottsförbundet. Denna typ av frågor kommer både till förbundet, distrikt, och föreningar.

Nivå 2 – mer ingående erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Det kan till exempel vara förbund som Parasport Sverige utbyter utbildningstillfällen, nätverksträffar eller evenemang med. På denna nivå pågår kontakt under en längre period än bara enstaka tillfällen, och ofta etableras en nära kontakt mellan parterna som sen byggs vidare på.

Nivå 3 – idrottsförbund som gör omfattande satsningar för inkluderad idrott.

Till exempel genomgår överlämning av idrotter från Parasport Sverige till specialidrottsförbund. Överlämningen kallas för inkluderingsprocessen, och pågår just nu i 13 idrotter. På denna nivå finns också större, fleråriga satsningar så som större projektverksamheter eller andra former för samarbetsavtal.

Parasport Sveriges unika kompetenser är:

 • Utbildning och kompetensstöd i idrott och
  funktionsnedsättning
 • Rekrytering
 • Tillgänglighet
 • Inkludering inklusive tävlingsregler
 • Klassificering och medicinskt stöd
 • Nätverk med funktionsrättsorganisationer och
  myndigheter
 • Paraelitstöd och elitutveckling

 

Nyhetsarkiv